Image

 

 

 

 

 

następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
2) zmiany Statutu Gminy Dygowo,
3) odwołania delegata reprezentującego Gminę Dygowo w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,
4) ustalenia dla terenu Gminy Dygowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym,
5) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
6) wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.