Jutro XVVIII Sesja Rady Gminy Dygowo

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dnia 26 października 2016 roku o godzinie 13:00 w sali OSP Dygowo przy ul. Ogrodowej 14 odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo. Obrady zaplanowane są według następującego porządku:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
5) wyboru Delegata Gminy Dygowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
6)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo,
7) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.