Jutro XIX Sesja Rady Gminy Dygowo

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13:00 w sali OSP Dygowo przy  ulicy  Ogrodowa 14 odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Dygowo. Zaplanowano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2015/2016.
6. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
3) zbycia nieruchomości,
4) wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie,
5) wydzierżawienia nieruchomości – działki nr 351/5 obręb Dygowo,
6) wydzierżawienia nieruchomości – części działki rolnej nr 5/5 obręb Gąskowo,
7) wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Głównej 6 w Dygowie oraz we Wrzosowie 55,
8) wystąpienia Gminy Dygowo z Lokalnej Organizacji  Turystycznej „Regionu Kołobrzeg”.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.