Jutro wyjazdowa sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu jutrzejszym 21 grudnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Jazach ,odbędą się obrady XX Sesji Rady Gminy Dygowo. Rozpoczęcie sesji godzina 12:00. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2017 rok,
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2017-2027,
3) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
5) wydzierżawienia nieruchomości przy ulicy Kołobrzeskiej 24 w Dygowie,
6) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr XXIX/199/13 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gąskowo i Stojkowo w gminie Dygowo,
7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.