Jutro XXII Sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu 14 lutego (wtorek) o godzinie 13:00 w świetlicy w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14,odbędą się obrady XXII Sesji Rady Gminy Dygowo. Tradycyjnie  sesja będzie transmitowana na żywo. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
 3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
 4) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 5) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo, Jazy, Miechęcino, Skoczów,   Włościbórz, Wrzosowo,
 6) zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie,
 7) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dygowo,
 8) zniesienia współwłasności nieruchomości stanowiących własność Gminy Dygowo i osób fizycznych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.