Jutro XXIII Sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu 15 marca w świetlicy przy ulicy Ogrodowej 14 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad przewidziano na godzinę 10:00. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo Ustalił następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok,
4) dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
5) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego w celu nabycia przez Gminę Dygowo mienia Skarbu Państwa,
6)nabycia nieruchomości,
7)przystąpienia do opracowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Dygowo na lata 2017 – 2027,
8)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania          
 bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2017 rok”,
9) zbycia nieruchomości,
10) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
11) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego,
12) przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2017-2020,
13) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dygowo,
14) zawarcia porozumienia międzygminnego,
15) rozwiązania Straży Gminnej w Dygowie.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.