Jutro XXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo

31 sierpnia we czwartek  odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
3) uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dygowo na lata 2017-2031,
4) zmiany uchwały  Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną  przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5) zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,
6) zbycia nieruchomości,
7) zbycia nieruchomości,
8) wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 145 obręb Wrzosowo na potrzeby drogi gminnej,
9) wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 126/4 obręb Piotrowice na potrzeby drogi gminnej,
10) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 190 obręb Piotrowice,
11)wskazania imienia Szkole Podstawowej w Dygowie,
12) wskazania imienia Szkole Podstawowej we Wrzosowie.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.