Jutro XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo

6 marca we wtorek  odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 9:30. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2017.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
2)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok,
4) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
6) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2018,
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2018,
8) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2018,
9) podziału Gminy Dygowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
10) podziału Gminy Dygowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
11) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
12) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
13) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
14) zmiany Uchwały Nr XXI/185/01 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie objęcia ochroną prawną drzew uznanych za pomniki przyrody,
16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2018 rok”,
17) uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2023,
18) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/85 obręb Dygowo,
19) sprawie zbycia nieruchomości,
20) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo,
21) przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Dygowo na lata 2018 – 2022,
22) określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
23) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,
24) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.