Jutro XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo

6 kwietnia w piątek  odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
2)dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
3)udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,
4) zbycia nieruchomości,
5) zbycia nieruchomości,
6) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
7) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych  Czernin i Dygowo,
8) w sprawie likwidacji punktów przedszkolnych.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.