W poniedziałek XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo

18 czerwca  odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2017 rok,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
3) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,
4) zmiany Uchwały Nr XXXV/287/18 z 25 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,
5) dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
6) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
7) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
8) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo,
9) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dygowo oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów,
10) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych Wrzosowo i Dygowo,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo oraz Czernin,
12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
13) rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego we Wrzosowie,
14) nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.