Jutro 40. Sesja Rady Gminy Dygowo

28 września we czwartek  odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 14:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,
2) zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
6) uchylenia uchwały Nr XXXVII/288/14 Rady Gminy Dygowo z dnia 13 maja 2014 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
7) zbycia nieruchomości,
8) zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.