Jutro II Sesja Rady Gminy Dygowo

Jutro II Sesja Rady Gminy Dygowo

5 grudnia w środę  odbędzie się II Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 12:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował

następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Informacja z działalności Wójta.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027,
3) wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 232 i  Nr 233/1 obręb ewidencyjny Dygowo,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
5) ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.


Drukuj