W dniu dzisiejszym odbyła się VI sesja Rady Gminy Dygowo. Zapraszam do obejrzenia  zapisu wideo posiedzenia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2018.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027,

3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok,

4) poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2019 rok”,

6) zmiany w Uchwale Nr XV/136/16 Rady Gminy Dygowo z dnia 22 lipca 2016 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

7) zmiany uchwały Nr XV/137/16 Rady Gminy Dygowo dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8) zmiany Uchwały Nr V/27/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

9) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

10) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

11) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,

12) zbycia nieruchomości,

13) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.