W Dygowie obradowała Rady Gminy Dygowo. Wójt Grzegorz Starczyk w sprawozdaniu z działalności wójta zapoznał radnych z faktem ,że Zieleń Miejską z Kołobrzegu podniosła opłaty za dostarczenie odpadów na wysypisko tj. odpady biodegradowalne i zmieszane. Wójt zaznaczył ,że zaistniała sytuacja może wymusić w tym roku  również podwyżki dla mieszkańców.

Radni przyjęli następujące uchwały:

1) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok,

2) uchwalenie planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

3) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

4) zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2020,

5) Program Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2020-2022,

6) wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego,

7) przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo i Piotrowice,

8) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2020 rok”.