W Dygowie odbyły się obrady XVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Posiedzenie ze względu na zagrożenie koronawirusem odbyło się między innymi bez udziału sołtysów. Poniżej porządek obrad i relacja wideo.

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2019.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok,

3) inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia

za inkaso,

4) zmiany Uchwały Nr V/28/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo,

5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

7) zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,

8) zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo.

9) Uchwała (wprowadzona do porządku obrad) w sprawie wyrażenia sprzeciwu  wobec działań podejmowanych zarząd MWiK w Kołobrzegu, które mają na celu wywieranie wpływu na organ ,który wydał decyzję o ujednoliceniu taryf opłat za wodę  na terenie całej spółki.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Źródło: PTI