W Świetlicy Wiejskiej w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14, odbyły się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Dygowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmiany w uchwale budżetowej gminy Dygowo na rok 2020,

2)       zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

3)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030,

4)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

5)       zmiany Uchwały Nr V/29/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Piotrowice,

6)       zmiany Uchwały Nr V/27/19 z dnia 18 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

7)      zniesienia form ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody,

8)      zmiany w Uchwale Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,

9)      zbycia nieruchomości,

10)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

11)  rezygnacji z członkostwa w „Stowarzyszeniu Samorządowym S6”,

12)  uchwalenia statutów Sołectw Gminy Dygowo.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

rada-gminy-dygowo

rada-gminy-dygowo

rada-gminy-dygowo

rada-gminy-dygowo