21. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

21. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

W świetlicy wiejskiej we Wrzosowie 39 odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2019/2020.

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2020.

6. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2021-2028,

3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok,

4) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu,

5) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

7) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2021,

8) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo obszarów w obrębach ewidencyjnych Piotrowice, Wrzosowo, Dygowo, Czernin i Stojkowo,

9) zmiany uchwały Nr XIX/159/20 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębu ewidencyjnego Dygowo,

10) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

11) zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

12) zmiany uchwały Nr X/92/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

13) przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dygowo 2021-2032,

14) zbycia nieruchomości,

15) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2021 rok”,

16) petycji wniesionej przez Pana Sławomira Wiesława Sala o przyjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw, uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców Gminy Dygowo z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.


Drukuj