26. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

26. Sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

W świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyły  się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Dygowo.

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2021 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031,

3) emisji obligacji,

4) inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miechęcino w Gminie Dygowo na lata 2021-2028,

7) wyrażenia zgody sprzedaż nieruchomości.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.


Drukuj