41. Sesja Rady Gminy Dygowo

41. Sesja Rady Gminy Dygowo

6 kwietnia 2023 roku na sali głównej  Budynku Użyteczności Publicznej w Dygowie przy ulicy Kolejowej 10 „D” odbyło się pierwsze w tym obiekcie posiedzenie Rady Gminy Dygowo. Obradowano wg następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdania:

1) z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok,

2) kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie z wykonania budżetu  i działalności jednostki od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku,

3) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i potrzeby w tym zakresie.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

3) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ustronie Morskie,

4) przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2030,

5) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.


Drukuj