W dniu 25 czerwca 2024 roku w Ośrodku Kultury w Dygowie odbyła się 4. Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad wójt Grzegorz Starczyk oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński wyrazili swoje uznanie i podziękowania dla sołtysów, którzy zakończyli swoje kadencje. Podziękowano im za ich wieloletnie zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnych społeczności. Podziękowania przekazali również pracownicy wydziałów Urzędu Gminy w Dygowie obecni na sesji.

Po tym akcencie kierowanym do sołtysów kontynuowane było posiedzenie rady według następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dygowo na 2024 rok

b. zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok

c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033

d. inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

e. zmiany uchwały Nr XLII/360/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

f. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia wsparcia w mieszkaniu wspomaganym osobom z terenu Gminy Dygowo przez Gminę Gościno

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.