Konsorcjum z Gdańska opracuje Program Rewitalizacji dla Gminy Dygowo

Gmina Dygowo wybrała w wyniku przetargu publicznego firmę ,która opracuje Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2027.  Oferty złożyło 10 podmiotów z których najkorzystniejszą okazała się oferta  konsorcjum EU-CONSULT” sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Ulita sp. z o.o. (partner konsorcjum) z Gdańska. Firma w kwocie 15 006,- złotych brutto wykona diagnozę i program rewitalizacji. Termin zakończenia opracowania to 31 sierpnia 2017 roku.Opracowanie diagnozy obszaru gminy będzie polegać na :
1. Otwarta debata – wstępne pozyskanie opinii, stanowisk – ekspert ds. rewitalizacji
2. Przygotowanie ankiet dla mieszkańców w celu diagnozy obszaru
3. Wystąpienie z wnioskiem o kwalifikacje do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
4. Konsultacje społeczne po wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz przedstawienie tych obszarów zespołowi roboczemu oraz mieszkańcom gminy
5. Opracowanie raportu z form konsultacji społecznych oraz zbieranie uwag dot. wyznaczonego obszaru zdegradowanego
Natomiast zakres przygotowania programu  obejmuje :
1. Przygotowanie projektu programu rewitalizacji
2. Konsultacje społeczne nad projektem programu, przygotowanie ankiet dotyczących programu oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
3. Opracowanie raportu z form konsultacji społecznych
4. Wprowadzenie zmian w Programie rewitalizacji wynikających z konsultacji społecznych
5. Uzgodnienie Programu rewitalizacji z Samorządem Województwa  i wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z uzgodnień.
Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych obszarów gminy. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd lokalny. Dokument, który powstanie, zdiagnozuje obszary kryzysowe oraz określi za pomocą jakich działań możliwe będzie wyjście z kryzysu. Na opracowanie dokumentu Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 90%  kosztów kwalifikowanych.