Informacja o przedterminowych wyborach Wójta Gminy Dygowo

Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dygowo zostaną przeprowadzone w dniu 9 października 2016 roku w godzinach od 7.00 do 21. 00. W wyborach Wójta Gminy Dygowo głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce albo postawienie w kratce przeznaczonej na oddanie głosu innego znaku niż znak „x” powoduje nieważność głosu.
Wyborcy ujęci w spisie mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym. Jedynie wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w Urzędzie Gminy Dygowo (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 26 września 2016 roku.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy Dygowo (w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców) najpóźniej do dnia 30 września 2016 roku.
W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania można zgłaszać do Urzędu Gminy w Dygowie, tel. 94 358 41 94 , 94358 41 95.