W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki „Senior”. Zarząd organizacji przedstawił roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2021. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i  na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające skład zarządu w miejsce zmarłego Zdzisława Sobańskiego i rezygnujących z działalności stowarzyszeniowej  Małgorzaty Borowskiej i Tadeusza Lewandowskiego. Prezes Antoni Bernatowicz i skarbnik Monika Zielińska podziękowali Pani Małgorzacie i Panu Tadeuszowi za prawie piętnaście lat działalności na rzecz Stowarzyszenia Senior. Była to chwila , kiedy łzy wzruszenia powiedziały więcej niż jakiekolwiek słowa.

W głosowaniu tajnym do zarządu wybrano: Roberta Jaruzela, Martę Minkiewicz i Dariusza Wojciechowskiego. Następnie zarząd stowarzyszenia „Senior” ukonstytuował się następująco:

Antoni Bernatowicz                Prezes

Robert Jaruzel                        Wiceprezes

Marta Minkiewicz                   Sekretarz

Monika Zielińska                   Skarbnik

Dariusz Wojciechowski        Członek Zarządu