Powstał Parafialy Zespół Synodalny Parafii Dygowo

Biskup Edward Dajczak zalecił, aby w każdej parafii został powołany parafialny zespół synodalny, którego przewodniczącym będzie ksiądz proboszcz. Wskazał również, kto w pierwszym rzędzie powinien wejść w skład zespołu. Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciałami konsultacyjnymi synodu. W oparciu o wyniki ich prac komisje tematyczne – z jednej strony – wypracują diagnozę obecnej sytuacji duszpasterskiej w diecezji, a z drugiej – zaproponują możliwie najlepsze rozwiązania kwestii duszpasterskichi innych spraw poruszanych podczas synodu. Właśnie dlatego do zadań parafialnych zespołów synodalnych należy w szczególności:
- formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji,
- refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez Sekretariat synodu na danym etapie prac synodalnych, która będzie podejmowana na podstawie konkretnych doświadczeń wspólnoty parafialnej i dokonywana także poprzez zbieranie opinii członków tej wspólnoty,
- modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło synodu oraz kształtowanie form tej modlitwy w parafii,
- promowanie synodu w parafii i informowanie o jego pracach.
Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny się odbywać regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych, i obejmować modlitwę, zapoznanie się z informacjami o aktualnym przebiegu synodu i obrady nad zagadnieniami przekazanymi przez Sekretariat synodu. Zadaniem sekretarza zespołu, wybranego przez jego członków na pierwszym zebraniu, będzie sporządzanie protokołu z każdego zebrania i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazywanie go do Sekretariatu synodu, przed upływem miesiąca od zebrania. Członkowie parafialnego zespołu synodalnego są w szczególny sposób zaproszeni do udziału w Mszach wotywnych o Duchu Świętym, które będą celebrowane w każdej parafii w drugie czwartki miesiąca. Na dalszych etapach synodu będą dla nich organizowane specjalne spotkania formacyjne i rekolekcje. Wszystkie informacje dotyczące prac synodalnych znajdują się na stronie internetowej
www.diecezjakoszalin.pl/synod, a także na www.facebook.com/SynodKoszalin.
Parafialny Zespół Synodalny Parafii Dygowo liczy 16 osób. Przewodniczącym jest ks. dziekan Piotr Niedźwiadek , a sekretarzem Apolonia Wąsowska.