Obecne granice administracyjne gmina Dygowo otrzymała w 1973 roku. Przez wiele lat po wojnie ówczesna władza eksperymentowała z administracją miast i wsi  próbującej wprowadzić w Polsce wzorce radzieckie, które zakończyły się porażką. Od 1945 roku na obecnym obszarze gminy funkcjonowały w oparciu o normy prawne z 1933 roku oraz zmian z lat 1944-1945 ,Gmina Dygowo i Gmina Wrzosowo.  W 1954 roku w miejsce zlikwidowanego już wcześniej samorządu gminny oraz  gmin utworzone zostały mniejsze jednostki - gromady: Czernin (1954-1959), Dygowo (1954-1972),  Wrzosowo (1954-1971) i Rusowo (1954-1957) ,w skład której weszły na krótko miejscowości Gąskowo i Połomino. Po  19 latach podziału  kraju na gromady ,1 stycznia 1973 na mocy uchwały Sejmu z 29 listopada 1972 roku ,powołano  w  powiecie kołobrzeskim Gminę Dygowo ,w skład której weszły sołectwa: Bardy, Czernin, Dębogard, Dygowo, Gąskowo, Jazy, Łykowo, Miechęcino, Piotrowice, Połomino, Skoczów, Stojkowo, Stramiczka, Świelubie i Wrzosowo.

W tym miejscu warto kilka słów poświęcić organizacji administracji gminnej od stycznia 1973 roku. W nowym ustroju gminnym organem uchwałodawczym była Gminna Rada Narodowa, której przewodniczącym mianowano zwyczajowo pierwszego sekretarz gminnego komitetu PZPR. Przewodniczący GRN, jego zastępcy i szefowie komisji tworzyli prezydium gminnej rady narodowej. GRN obradowała na sesjach, na których podejmowała uchwały, które realizował naczelnik gminy będący organem wykonawczym przypominającym dawnego wójta.  Naczelnik gminy do realizacji  zadań otrzymał nowo powołany organ administracji - urząd gminy. Naczelnik gminy był powoływany i odwoływany przez wojewodę.

Urząd  Gminy  Dygowo rozpoczął pracę 1 stycznia 1973  roku. Pierwszym Naczelnikiem Urzędu Gminy Dygowo został mianowany Szczepan Dec sekretarzem Biura Urzędu Gminy została Krystyna Seta, obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przejęła Anna Dec ,a kierownikiem Gminnej Służby Rolnej został Kazimierz Jaster. W biurze urzędu zatrudnionych zostało 10 pracowników.

3 stycznia 1973 roku odbyła się pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Dygowie w skład której wchodzili jeszcze radni wybrani w 1969 roku, Przewodniczącym GRN został Mieczysław Cisak , zastępcą Antoni Wygaś, którzy wraz z czterema członkami będącymi przewodniczącymi komisji ,stanowili Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Skład GRN stanowiło oprócz prezydium 29 radnych. Właściwe wybory do gminnych rad narodowych przeprowadzono po raz pierwszy w dniu 9 grudnia 1973 roku. 21 grudnia  1973 roku odbyła się sesja inaugurująca obrady Gminnej Rady Narodowej  w skład której weszło 44 radnych. Prezydium  rady stanowili: Bernard Kulis –przewodniczący, Mieczysław Cisak- zastępca, Jan Olbryś –zastępca oraz przewodniczący stałym komisjom GRN: Wacław Demiański, Andrzej Pawłow, Karol Karnafel i Walenty Baran.

 Gminnej Radzie Narodowej podlegały wszelkie instytucje gospodarcze i państwowe na terenie gminy , takie jak np. Gminna Spółdzielnia  Samopomoc Chłopska i posterunki Milicji Obywatelskiej

Taki był początek Gminy Dygowo w obecnych granicach administracyjnych. Reorganizacje administracyjne w latach osiemdziesiątych i czas transformacji ustrojowej po 1989 roku nie wpłynęły na zmiany obszaru terytorialnego gminy Dygowo.

Opracowano na podstawie :
HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE DYGOWO 1945-2013 ,autor Leszek Zugaj

Kronika Gminy Dygowo 1973-1976