Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę  nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Podanie przez producenta rolnego w zgłoszeniu nieprawidłowych informacji dotyczących danych osobowych, danych gospodarstwa lub danych w uprawach rolnych i ujęcie takich danych w raporcie będzie wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu oszacowania strat lub kalkulacji.

W rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wojewoda powołuje Komisje do szacowania w gospodarstwach rolnych szkód powstałych w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy, zgłoszonych przez producentów rolnych.

Komisja dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw.