Spotkanie Wójta Gminy Dygowo z mieszkańcami Wrzosowa

Po raz kolejny świetlica we Wrzosowie była miejscem tegorocznych spotkań sołeckich. W dniu wczorajszym 22 mieszkańców Wrzosowa spotkało się  z Wójtem Gminy Dygowo . Gminę reprezentowali wójt Grzegorz Starczyk, sekretarz Dorota Gruchała, przewodniczący rady gminy Artur Wasiewski, radni Zbigniew Grzebieniak, Robert Jaruzel i Piotr Krysztofiak . Obecni byli także policjanci z posterunku w Dygowie i to oni po przywitaniu przez wójta zebranych jako pierwsi zabrali głos. Policjanci przedstawili się , określili swoje zadania i przekazali mieszkańcom możliwe formy kontaktu w przypadku zdarzeń. Następnie wójt przedstawił sytuację  finansową gminy w oparciu o przeprowadzony przez firmę zewnętrzną audyt, poinformował o puli środków  w kwocie 2300 złotych przeznaczonych na imprezy sołeckie, omówił przyszłe funkcjonowanie szkół i przedszkoli w obliczu reformy oświatowej oraz przedstawił informacje o nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew  i możliwości pozbycia się azbestu z posesji. Wójt poinformował o planach inwestora, który chce wybudować biogazownię na terenie gminy. W przypadku ostatecznej decyzji  o realizacji zachęcał mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach społecznych. Następnie pojawiły się pytania i dyskusja z mieszkańcami. Poruszone tematy to w kolejności:  korzyści dla gminy z budowy biogazowni, oświetlenie i ogrodzenie nowego cmentarza,  konstrukcja  budżetu gminy uwzględniająca większe wpływy z podatków „od wiatraków” oraz fatalny stan drogi Wrzosowo – Kłopotowo. Ten odcinek drogi powiatowej Gmina Dygowo ma na swoim utrzymaniu. Wójt poinformował ,że czyni starania aby w tym roku najbardziej zniszczony odcinek od Wrzosowa do mostu na Parsęcie pokryć nowym dywanikiem asfaltowym. Mieszkańcy zasygnalizowali konieczność wykonania prac związanych z polepszeniem akustyki głównej sali świetlicy oraz wyposażenia jej w sprzęt AGD. Nie zabrakło również tematu przyszłości straży gminnej. Radny Piotr Krysztofiak zwrócił się do mieszkańców  o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po chwili dyskusji radny poprosił także o zabranie głosu obecnego wśród zebranych komendanta straży Tomasza Biełookiego. Komendant  skorzystał  z możliwości odniesienia się do budżetu w „rubryce Straż Gminna”. Przedstawił dotychczasowy przebieg działalności straży i finansowych korzyści jej funkcjonowania  w ustawowym zakresie – porządku publicznego i prawa miejscowego wynikającego z uchwał Rady Gminy Dygowo.
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.