Image

 

 

 

Druga sesja Rady Gminy Dygowo (wideo)

Akty wandalizmu na Placu Pokoleń. Stanowcza reakcja Gminy Dygowo

Zaproszenie na Dzień Dziecka

 • Granty PPGR. Komputery dla uczniów z gminy Dygowo

  Pierwsze 32 z 201 laptopów trafiły do uczniów  z gminy Dygowo. Sprzęt został zakupiony  w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.  Uroczyste przekazanie pierwszej partii komputerów miało miejsce dziś w świetlicy wiejskiej w Dygowie. W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker , Poseł RP Czesław Hoc, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Henryk Carewicz oraz Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.

  Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W Gminie Dygowo z wsparcia skorzysta 201 uczniów.

  Z pozostałymi osobami uprawnionymi do odbioru laptopów przedstawiciel Gminy Dygowo będzie kontaktować się telefonicznie i umawiać na przekazanie sprzętu.

   

 • Granty PPGR. Ponad pół miliona złotych dla gminy Dygowo

  Gmina Dygowo otrzyma dofinansowanie w kwocie 512 055 złotych w ramach rządowego programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

  Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się po podpisaniu przez Gminę Dygowo umowy o dofinansowanie i wyłonieniu dostawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Kolejnym krokiem będzie przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do wsparcia.

 • Komunikat dla starających się granty PPGR

  Szanowni Państwo,  w wyniku wstępnej weryfikacji wniosku konkursu   „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”  , Centrum Projektów Polska Cyfrowa  wzywa do uzupełnienia i przedłożenia dodatkowych informacji tj. danych wnioskodawców PPGR i sposobu potwierdzenia zatrudnienia w PGR. Złożone przez Państwa  oświadczenia podlegają weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu.  Za prawidłowo potwierdzone uznaję się udokumentowane następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. 

  W związku z powyższym,  prosimy o pilne dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR  do Urzędu Gminy w Dygowie  w  terminie do dnia  10 grudnia 2021 r.   Przyśpieszy to znacznie proces weryfikacji i uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

  Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonego oświadczenia. Osoby , które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

 • Uwaga! Aktualizacja dokumentacji konkursowej "Granty PPGR"

  W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej.

  Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego,  monitorowania efektów projektu oraz doprecyzowaniu i rozszerzeniu katalogu miejscowości. Wsparcie kierowane jest do ucznia szkoły podstawowej i  średniej, który zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej ( również oddziały „0” w szkołach podstawowych).Miejscowości uprawnione do udziału w konkursie będą weryfikowane przez Gminę na podstawie pozytywnej opinii KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

  Jednocześnie, w przypadku, gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne.  Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany

  W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR.

  UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.


  A by móc skorzystać z grantu należy złożyć oświadczenie wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  W przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie naszej gminy do sekretariatu szkoły, pozostałe do Urzędu Gminy w Dygowie w terminie do 22 października 2021 r.

  Osoba do kontaktu w sprawie programu w Urzędzie Gminy Dygowo:

  Katarzyna Iwanejko tel. 94 354 91 65, 94 358 41 94

  Do pobrania:

  1. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego -załącznik nr 7

  2. Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu ( dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) – załącznik nr 8

  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do załącznika nr 7

  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do załącznika nr 8

  5. Regulamin konkursu