Komunikat dla starających się granty PPGR

Komunikat dla starających się granty PPGR

Szanowni Państwo,  w wyniku wstępnej weryfikacji wniosku konkursu   „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”  , Centrum Projektów Polska Cyfrowa  wzywa do uzupełnienia i przedłożenia dodatkowych informacji tj. danych wnioskodawców PPGR i sposobu potwierdzenia zatrudnienia w PGR. Złożone przez Państwa  oświadczenia podlegają weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu.  Za prawidłowo potwierdzone uznaję się udokumentowane następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. 

W związku z powyższym,  prosimy o pilne dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR  do Urzędu Gminy w Dygowie  w  terminie do dnia  10 grudnia 2021 r.   Przyśpieszy to znacznie proces weryfikacji i uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie złożonego oświadczenia. Osoby , które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.


Drukuj