GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE INFORMUJE, ŻE MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW

W RAMACH PROGRAMU: „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2022

Program ma na celu wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2021r., poz.573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które przebywają stale w domu, tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu,  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w GOPS Dygowo, ul. Kolejowa 1, lub pod nr telefonu 94 358 45 58.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do dnia 18 października 2022r.