Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że można składać wnioski o Refundację Podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe. Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym:

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, (gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

-  jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł lub jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz do dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku

- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wnioski można składać:

- osobiście w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE, pokój nr 2 ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo - w godzinach 7.00 – 15.00

 - w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego;

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do 30-09-2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

Załącznik