Blisko milion na oświatę w Gminie Dygowo

Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo – to tytuł projektu opracowanego przez Gminę Dygowo w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Wyniki tego konkursu zostały opublikowane 5 kwietnia. Gmina Dygowo uzyskała wymaganą kryteriami liczbę punktów i została wybrane do dofinansowania. Trzeba tu nadmienić ,że projekt Gminy Dygowo uzyskał 97 na 100 punktów, co dało trzecie miejsce na liście zakwalifikowanych projektów. Wnioskowany poziom dofinansowania wyniesie 95 % (879 396,00 zł) , a wkład własny 5 % - jest to wkład niepieniężny (koszt użytkowania sal podczas zajęć dodatkowych w szkołach, który został w projekcie określony kwotą 46 284,00 zł ).  Łączna wartość projektu to 925 680,00 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2017 roku do 30 czerwca 2019 roku i objęte nim będą wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. W ramach projektu zostało zaplanowane doposażenie wszystkich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zajęcia rozwijające  dla uczniów zdolnych, zajęcia wspomagające dla uczniów słabych oraz szkolenia dla nauczycieli.
Zaplanowane zajęcia dla uczniów to:
- zajęcia z języka angielskiego i z języka niemieckiego
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia psycho-edukacyjne
- nauka poprzez eksperyment z matematyki, przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii
- zajęcia z zakresu rozwijania podstawowych kompetencji cyfrowych oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (dla gimnazjum)
Zajęcia dodatkowe dla uczniów będą odbywać się w grupach nie większych niż 10 osób. Zaplanowane doposażenie szkół to bardzo szeroki katalog począwszy od tablic interaktywnych, wizualizerów, sprzętu ICT, do drobnych akcesoriów, przedmiotów stanowiących pomoce dydaktyczne.
Konkurs przeprowadził: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz z Gminą Miasto Koszalin, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs ,w ramach Działania 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT (KKBOF).