Jutro XV Sesja Rady Gminy Dygowo

W dniu jutrzejszym , w piątek 22 lipca odbędzie się XV Sesji Rady Gminy Dygowo. Obrady rozpoczną się o godzinie 12:00  w świetlicy przy ulicy Ogrodowej. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
3) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
4) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
6) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości,
8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo,
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dygowo.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.