Jutro XXIV Sesja Rady Gminy Dygowo

27 kwietnia odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2)zbycia nieruchomości,
3) zmiany uchwały nr XXII/175/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo, Jazy, Miechęcino, Skoczów, Włościbórz, Wrzosowo,
4) zatwierdzenia projektu pn. „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.