Jutro XXVII Sesja Rady Gminy Dygowo

8 czerwca we czwartek  odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2016 rok,
2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dygowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
3) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
5) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo,
6) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej  nieruchomości gruntowych  oznaczonych   Nr 314/1 i Nr 314/2  położonej w obrębie ewidencyjnym Wrzosowo,
7) uznania drzewa z gatunku dąb szypułkowy za pomnik przyrody,
8) nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
9) nabycia nieruchomości.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.