Jutro XXX Sesja Rady Gminy Dygowo

27 października w piątek  odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 12:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska przy ogrodowej 14. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2016/2017.
6. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,         
3) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
4) zmiany Uchwały XXIII/191/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny  w Gminie Dygowo na lata 2017-2020,
5)zamiany nieruchomości,
6) zbycia nieruchomości,
7) zbycia nieruchomości,
8) zbycia nieruchomości,
9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Adama Mickiewicza w Dygowie,
10) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie,
11) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. Orła Białego w Czerninie.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.