Jutro wyjazdowa ,XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo

19 grudnia we wtorek  odbędzie się wyjazdowa XXXII Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek obrad zaplanowano na godzinę 11:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska we Wrzosowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2018 rok,
2) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2018-2027,
3) zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
4) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
5) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów ewidencyjnych Dygowo, Jazy, Miechęcino, Skoczów, Włościbórz, Wrzosowo,
6) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 618 obręb Dygowo,
7) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości – działki Nr 66/2 obręb Wrzosowo,
8) utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Dygowie,
9) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dygowo na lata 2018-2023,
10) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.