Senator Grażyna Anna Sztark gościła na dzisiejszej VI sesji Rady Gminy Dygowo. Wizyta związana była z obchodzonym  11 marca Dniem Sołtysa. Pani senator uhonorowała obecnych na sesji sołtysów gminy Dygowo pamiątkowymi listami i wydawnictwem Poradnik sołtysa. Podkreśliła rolę sołtysek i sołtysów jako liderów lokalnych społeczności. Zapowiedziała ustawowe zmiany prawne* mające na celu zwiększenie możliwości funkcjonowania rad sołeckich i sołtysów.  Zmiany między innymi zakładają możliwość zakładania kont bankowych przez radę sołecką.

*Poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - umocnienia ustroju sołectw poprzez dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys oraz umożliwienia gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo; wzmocnienia pozycji sołtysa (może uczestniczyć w obradach rady gminy), ustanowienia zasad na jakich sołtysom oracz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej; ustanowienia wynagrodzenia dla sołtysów

źródło: www.sejm.gov.pl