W świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ul. Ogrodowej 14, odbyły się obrady 30 Sesji Rady Gminy Dygowo.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dygowo za rok 2021.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

2) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok,

3) udzielenia pomocy rzeczowej  dla Województwa Zachodniopomorskiego,

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu,

5) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu,

6) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

7) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

9) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2022,

10) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie,

11) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025,

12) odpłatnego nabycia nieruchomości,

13) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

14) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

15) zmian w uchwale Nr XIII/91/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

16) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2022 rok”,

17) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Gościno w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dygowo uczęszczających do żłobka na terenie Gminy Gościno.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.