27 października 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dygowie przy ulicy Ogrodowej 14, odbyły się  obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Dygowo. Podjęto uchwały w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

3) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo,

4) zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

5) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie,

6) ustanowienia święta gminnego pn. „Dzień Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej”.