Radni Gminy Dygowo przyjęli jednogłośnie budżet Gminy Dygowo na rok 2024. Dochody budżetu gminy ustalono na kwotę 42 850 210,00 zł ( 2023- 44 225 800,00 zł ; 2022-  37 836 751,00 zł),  wydatki na kwotę 43 844 756,00 zł ( 2023- 47 174 305,00 zł ; 2022 - 42 989 192,00 zł), a deficyt zaplanowano w wysokości  994 546,00 zł  (2023 - 2 948 505,00zł ; 2022- 5 152 441,00 zł). Wydatki inwestycyjne w 2024 r. planuje się na kwotę 13 501 623,00 zł (2022-  21 779 187,00 zł ; 2022-  16 229 441,00 zł). Posiedzenie rady odbyło się wg. następującego porządku:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia budżetu Gminy Dygowo na 2024 rok,

2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego,

4) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Dygowie na realizację zadania pn. ,,Montaż witraży w kościele parafialnym w Dygowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

5) udzielenia dotacji celowych dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

6) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

8) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

9) ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

10) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników z terenu Gminy Dygowo uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach,

11) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 157 obręb Czernin,

12) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 484/2 obręb Dygowo,

13) wydzierżawienia nieruchomości- działka nr 62 obręb Łykowo,

14) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.