W ośrodku kultury w Dygowie odbyła się 48. Sesja Rady Gminy Dygowo. Przed obradami  głos zabrał proboszcz parafii Wrzosowo ks. Grzegorz Jagodziński, który podziękował wójtowi , wydziałowi budownictwa i radnym za wsparcie przy regotyzacji zabytkowego kościoła w Kłopotowie.  Proboszcz przedstawił stan formalny przedsięwzięcia oraz przekazał radzie zalaminowane karty projektu świątyni. Następnie  rozpoczęło się posiedzenie rady.  Przed podejmowaniem uchwał zastępca wójta Dorota Gruchała przedstawiła radnym  zmiany wprowadzone przez Komisarza Wyborczego w Koszalinie, dotyczące okręgów i obwodów  wyborczych na terenie gminy Dygowo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie Gminy Dygowo na 2024 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2024-2033,

3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok,

4) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

5) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

6) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2024,

7) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dygowo na lata 2024-2034,

8) zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”,

9) zmiany uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 kwietnia 2003 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,

10) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dygowo na 2024 rok”.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.