Słowo (wójta) się rzekło, ...

W dniu dzisiejszym Marek Zawadzki złożył w biurze Komisarza Wyborczego w Koszalinie ,pisemną rezygnację  z mandatu Wójta Gminy Dygowo. Swoją rezygnację  wójt  zapowiedział 10 czerwca ,na ostatnim posiedzeniu  Rady Gminy. Z rozmowy telefonicznej z Komisarzem Wyborczym – Markiem Mazurem- dowiedziałem się,  że jeżeli złożony dokument spełnia wszelkie wymogi formalne to decyzja w formie postanowienia o wygaśnięciu mandatu zostanie wydana niezwłocznie. Po siedmiu dniach od daty odebrania postanowienia mandat wójta wygaśnie. Sytuacja ta powoduje konieczność przeprowadzenia ponownych, przedterminowych wyborów wójta. Termin wyborów wyznaczony będzie na drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, którego treść do publicznej wiadomości na terenie gminy poda wojewoda w formie obwieszczenia. Do czasu wyborów , obowiązki wójta pełnić będzie osoba  wyznaczona przez premiera (na wniosek wojewody), czyli tzw. komisarz. Marek Zawadzki sprawował obowiązki wójta przez prawie 14 lat , a na terenie gminy Dygowo pracował blisko 30 lat.