Barszcz i azbezt w Gminie Dygowo pod kontrolą... WFOŚiGW

Gmina Dygowo zakończyła realizację zadań współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadań zakładała: usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo oraz usunięcie azbestu z nieruchomości zlokalizowanych a terenie giny Dygowo. Dbając o stan środowiska, Gmina co roku stara się o dofinansowanie tych dwóch zadań. Pierwsze z nich WFOŚiGW dofinansowuje w wysokości 75%. Pozostałe 25% jest wkładem własnym gminy. W ramach realizacji zadania wykonano cztery zabiegi chemiczne – opryski środkiem ROUNDAP 360SL na powierzchni 2131 arów oraz trzy zabiegi mechaniczne (koszenie) na powierzchni 562 ary.
Drugie z wymienionych zadań polega na usuwaniu azbestu z terenu gminy Dygowo. To zadanie jest w całości finansowane przez Wojewódzki Fundusz. W tym roku mieszkańcy zadeklarowali do utylizacji 55,99 ton tego niebezpiecznego odpadu. Jednakże faktyczna ilość (po zważeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych) , oddana do utylizacji to 72,97 ton. 
W dniu 8 listopada odbyła się kontrola prawidłowości wykonywania zadań. Kontrola przeprowadzona była przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zarówno w terenie, jak również w siedzibie Wnioskodawcy. W protokole z kontroli możemy przeczytać, że zadania zostały zrealizowane zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym. Sprawdzający nie wnosi zastrzeżeń do realizacji ww. zadań.
Gmina Dygowo deklaruje realizację powyższych zadań w następnych latach, pod warunkiem tak samo skutecznego pozyskiwania środków na ich realizację.