Dawna gospoda w Dygowie pozostaje zabytkiem

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z 11 stycznia 2017 roku odmówił skreślenia z rejestru zabytków budynku dawnej gospody znajdującego się na rogu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej w Dygowie. Wniosek o wykreślenie Gmina Dygowo wystosowała do ministerstwa 28 września ubiegłego roku. Wniosek motywowano tym, że status zabytku jest istotną przeszkodą w sprzedaży nieruchomości. Jednocześnie powoływano się na mało znaczącą wartość historyczną i postępująca degradację obiektu. Do wniosku dołączono ekspertyzę techniczną budynku wykonaną przez osobę uprawnioną. Ministerstwo przed wydaniem decyzji  zwróciło się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o przeprowadzenie oględzin obiektu. Ocenę stanu zabytku przeprowadzono w dniu 8 listopada 2016 roku. Stwierdzono pogorszenie stanu budynku od czasu wpisania go do rejestru. Nieszczelny dach  umożliwia przedostawanie się do wnętrza opadów powodujących destrukcję ścian, stropów i więźby. Zaznaczono przy tym fakt że Gmina nie wywiązała się z ustawowego obowiązku opieki nad zabytkiem. Ministerstwo uwzględniając stan prawa - art. 13 ust. 1 ustawy, zabytek wpisany do rejestru, który uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych, zostaje skreślony z rejestru – oraz opinię konserwatora ,uznało wniosek Gminy Dygowo wraz z załączoną ekspertyzą jako niezasadny.
Podsumowując Gmina pozostaje z obiektem, który według Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachował wartość historyczną i  stanowi reprezentacyjne świadectwo historii architektury użytkowej z początku XX wieku, a w skali lokalnej jest ważnym elementem historii miejscowości. Mało tego, prawo stanowi ,że zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel obiektu jest zobligowany do sprawowania należytej opieki nad zabytkiem. Co za tym idzie nie ucieknie się od wydatków i odpowiedzialności z utrzymanie dawnego klubu wiejskiego lub jak jest to określone w rejestrze zabytków -gospody. Oczywiście wszelkie prace muszą być uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Konia z rzędem temu, kto… przedstawi pomysł na przyszłość zabytku nr 1 Gminy Dygowo.