Podatki lokalne na 2018 rok

Do1 marca Gmina Dygowo za pośrednictwem sołtysów i poczty dostarczy odbiorcom roczny wymiar podatków lokalnych na rok 2018. Jak wyliczone i w jakiej wysokości ustalone zostały podatki można dowiedzieć się z poniższej treści. Stawka podatku rolnego obliczona jest według: Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 2017.958).
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi - 52,49 zł za 1dt.
Stawka podatku rolnego na rok 2018 na obszarze gminy Dygowo:
1) od 1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,2250 zł (52,49 zł
    ×  2,5q = 131,2250 zł),
2) od 1 hektara pozostałych gruntów wynosi 262,45 zł (52,49 zł × 5q = 262,45 zł).
Uwaga!
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny na 2018 rok - gmina Dygowo
Stawka podatku leśnego obliczona według:
Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 roku (M.P. 2017.963).
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały w 2017 roku wynosiła - 197,06 zł za 1m³, a zatem jako podstawę obliczenia podatku leśnego w 2018 roku na obszarze gminy Dygowo przyjmuje się:
- stawka podatku leśnego dla 1 ha lasów wynosi 197,06 zł/m³ × 0,220 m³ = 43,3532 zł/za 1 ha lasu,
- stawka podatku leśnego dla 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,6766 zł/za 1ha lasu.
Uwaga!
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Od 1 stycznia 2018 r. wysokość stawek podatku od nieruchomości określają poniższe uchwały.