Podatki 2019 w Gminie Dygowo

Podatki 2019 w Gminie Dygowo

Do 1 marca 2019 roku Gmina Dygowo za pośrednictwem pracowników urzędu gminy i poczty dostarczy podatnikom roczny wymiar podatków lokalnych na rok 2019.Stawka podatku rolnego obliczona jest według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004). Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi – 54,36 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Dygowo:
- od 1 hektara przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł (54,36 zł x 2,5 q = 135,90 zł)
- od 1 hektara pozostałych gruntów wynosi 271,80 zł (54,36 zł x 5 q = 271,80 zł)
Uwaga!
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny na 2019 rok na obszarze Gmina Dygowo
Stawka podatku leśnego obliczona według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1005). Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku wynosiła – 191,98 zł za 1 m3, a zatem jako podstawę obliczenia podatku leśnego w 2019 roku na obszarze Gminy Dygowo przyjmuje się:
- stawka podatku leśnego dla 1 ha lasów wynosi 42,2356 zł (191,98 zł/m3  x 0,220 m3 = 42,2356 zł),
- stawka podatku leśnego dla 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 21,1178 zł/za 1 ha lasu.
Uwaga!
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości


Stawki podatku od środków transportowych w Gminie Dygowo na rok 2019 nie uległy zmianie – poniżej uchwała.
Źródło: Urząd Gminy Dygowo


Drukuj