Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

KOMUNIKAT I

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców z terenu gminy Dygowo przypominamy, że właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery. Obowiązek ten wynika m. in. z zapisów Uchwały
Nr XIII/90/19Rady Gminy Dygowoz dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo.

Rozdział VII  ww. Regulaminu określa następujące obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku:

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.”

Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach
na zmieszane odpady komunalne.

Zwierzęce odchody pozostawione na trawnikach czy chodnikach to nie tylko problem
z nieestetycznym widokiem, to także niebezpieczne źródło pasożytów zagrażających zdrowiu człowieka. Dlatego wychodząc na spacer ze swoim pupilem pamiętajmy o zabraniu z domu jakiejkolwiek torebki, w którą zostanie sprzątnięta psia kupa, a następnie wyrzucona
do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Należy pamiętać, że każdy kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny. Policjant na podstawie obowiązującego taryfikatora, uprawniony jest do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł lub złożenia do sądu wniosku o ukaranie - art.145ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeń:

„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności,
a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.”

KOMUNIKAT II

Co roku w okresie wiosenno-letnim na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli,
a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. Takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach,
a w szczególności o obowiązku zabezpieczenia miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczeniem tego miejsca. Obowiązek ten wynika m. in. z zapisów rozdziału VII Uchwały
Nr XIII/90/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo:

„Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie,
w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

Sposoby postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

1. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może zostać skierowany do sądu wniosek o ukaranie właściciela psa.

2.  W przypadku potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców. Gmina  podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 94 35 84 195
lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Dygowo.

Osoba, która przekazuje zgłoszenie musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.