Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na minimalizację negatywnych skutków COVID-19

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na minimalizację negatywnych skutków COVID-19

Województwo Zachodniopomorskie przekaże grant w wysokości 38 414,25 zł (32 348,64 zł środki Unii Europejskiej ; 6 065,61 zł środki budżetu państwa) na doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów szkół gminy Dygowo mające  na celu minimalizację negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 w zakresie zdrowia psychicznego. Całkowita wartość projektu z wkładem gminy wynosi  40 650,00 zł.

W ramach projektu zaplanowano indywidualne porady i konsultacje psychologiczne oraz  zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,  warsztaty z zakresu wzmacniania więzi i relacji rówieśniczych,  radzenia sobie z emocjami i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w formie zajęć grupowych. Zakładana liczba godzin 271. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego 2021/2022.

W dniu dzisiejszym  w urzędzie gminy w Dygowie wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę na grant z Województwem Zachodniopomorskim  ,reprezentowanym przez członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  panią  Annę Bańkowską.

Gmina Dygowo zrealizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE (dalej Projekt) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, typ projektu 2f grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19, na postawie umowy nr WWS/149/2021-22 z dnia 30 listopada 2021 r. o powierzenie grantu.


Drukuj