Na świetlicy wiejskiej w Dygowie odbyła się V sesja Rady Gminy Dygowo. W śród podjętych uchwał szczególnie ważne dla mieszkańców są: uchwała dotyczącą cen przyjęcia wyższych stawek za opłaty za odbiór odpadów komunalnych z posesji oraz uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w poszczególnych miejscowościach gminy. Za wyższymi stawkami opłat głosowała większość radnych. Jeden głos był przeciw. Stawki: 18 złotych od osoby za odpady segregowane i 36 złotych za zmieszane ,obowiązywać będą od 1 kwietnia bieżącego roku. Gościem sesji był przewodniczący rady gminy Siemyśl, który zabrał głos w części – wolne wnioski. Posiedzenie V sesji odbyło się wg następującego porządku.

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027,

3) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dygowo na rok 2019,

4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na rok 2019,

5) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Dygowo na rok 2019,

6) zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Wrzosowo, Skoczów, Łykowo, Jazy,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gąskowo,

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Świelubie, Pustary, Bardy, Miechęcino, Dębogard, Kłopotowo,

10) ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo,

11) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 106/15 obręb Skoczów,

12) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 220/2 obręb Dygowo,

13) wydzierżawienia nieruchomości – części działki Nr 122 obręb Wrzosowo,

14) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,

15) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.